Meistä

Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy on perustettu 1994. Toimintamme on jatkunut yli 20 vuotta yhtäjaksoisesti. Suunniteltuja erityyppisiä hankkeita on yli 487 kpl. Olemme keskittyneet vain arkkitehti- ja pääsuunnitteluun.

Palveluksessamme on tällä hetkellä 5+1 henkilöä. Haemme lisävahvistusta henkilökuntaamme.


Pääasiallinen toimialueemme on Etelä-Savo, joskin yksittäisiä hankkeita on myös kauempana, kuten Joensuussa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Kohteitamme ovat julkiset rakennukset - koulut, oppilaitokset, virastot, hoitolaitokset ja liikerakentaminen – samoin rivi- ja kerrostalot. Näiden lisäksi suunnittelemme resurssien salliessa muutamia omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja vuosittain.


Asiakaslähtöisyys on tärkein lähtökohta suunnittelussamme. Mottonamme on: ”Suunnittelemme asiakkaillemme, emme itsellemme”. Suunnittelussamme toiminnallisuus, arkkitehtuuri ja uusissa kohteissa nykyaikaisuus on tavaramerkkimme. Lähtökohtana on siis, että suunnittelemamme uudet rakennukset ja kohteet kuvastavat tätä päivää. Peruskorjauskohteissa kunnioitamme ja pyrimme säilyttämään rakennusten alkuperäisen arkkitehtuurin ja arvot.


Olemme syventyneet hyvinkin erilaisiin kohteisiin, mikä on voimavara toimistomme osaamisessa ja mistä on hyötyä myös perusrakennustuotannon suunnittelussa. Rikkautena tähän saakka on ollut se, että kahta samanlaista kohdetta emme ole vielä suunnitelleet.

GDPR tietosuojaseloste

GDPR -DIREKTIIVIN (EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS) MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ YRITYKSESSÄMME

Yleistä toimistomme markkinoinnista ja siihen liittyvästä tietojenkäsittelystä:

 • Yrityksemme ei markkinoi sähköpostin tai sähköisten medioiden välityksellä.

 • Ainoa sähköinen markkinointitapa on www -sivustomme, joissa on esillä tärkeimpiä vireillä olevia tai toteutuneita toimistomme hankkeita.

 • Emme profiloi nykyisiä asiakkaitamme tai mahdollisia potentiaalisia asiakkaita.

 • Toimintamme perustuu pääosin toteutuneisiin kohteisiin sekä pitkään jatkuneisiin asiakassuhteisiin.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Asiakas- ja/tai sopimussuhde

 • Työsuhde

 • Viranomaisvelvoite

Henkilötietojen käsittelyn ja rekistereiden käyttötarkoitus:

 • Asiakassuhteen hoitaminen

 • Rakennushankkeiden viranomaisvelvoitteiden hoitaminen

 • Henkilöstön palkka-, verotus- ja viranomaisvelvoitteiden hoitaminen

GDPR tietosuojaselosteemme PDF -muodossa

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraaviin osoitteisiin: toimisto(a)ark-kirjalainen.fi, sari.kirjalainen(a)ark-kirjalainen.fi, heikki.kirjalainen(a)ark-kirjalainen.fi

Tarkastusoikeus

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. (Yrityksemme ei harjoita suoramarkkinointia)

Poisto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua

Valitusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tai kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Toimintamme osa-alueet, joissa direktiivin mukaisia rekistereitä syntyy

Yrityksemme käsittelee henkilötietoja asiakkaiden ja henkilöstön puolesta seuraavasti:

 • Rakennushankkeissa rekisteritietoja keräytyy:

 •  

  • Suunnittelusopimukset yms. rakentamiseen liittyvät sopimukset

 •  

  • Hankkeiden yhteystietoluettelot

 •  

  • Rakennushankkeiden suunnitteluasiakirjat, erilaiset selostukset, piirustukset ja muut suunnitteluasiakirjat

 •  

  • Rakennus- ja muut viranomaisluvat

  • Laskutus ja taloushallintopalvelussa muodostuu ja kerääntyy maksuliikenteestä ja laskutustiedoista rekisterityyppistä tietoa

 • Henkilöstön osalta rekisteritietoja keräytyy:

  • Työsopimukset

  • Palkanlaskentaan ja verotukseen liittyvät viranomaispohjaiset tiedot ja palkka- sekä kulukorvauslaskelmat

  • Tietokoneiden ja servereiden lokitiedostot

  • Työajan seurantaohjelmiston kokoama rekisteritieto

  • Työ- ja harjoittelupaikkahakemukset

 • Sähköpostiohjelmistoissa rekisteritietoja syntyy:

  • Outlook -sähköpostiohjelmistossa

  • Mobiilien älylaitteiden iOS- ja Android -laitteiden sähköpostiohjelmistoissa

Tietojen säilyttäminen, tietoturva ja tiedonsiirto

 • Yrityksemme sisäiset GDPR -mukaiset rekisterit sijaitsevat toimistomme servereillä ja NAS -verkkovarmuuslevyillä. Servereillä oleville osioille, joissa on toimiston henkilöstön ja asiakkaiden laskutustiedot, on pääsy vain toimitusjohtajalla ja sihteerillä. Tietokoneiden lokitietoja käsittelee ja hallinnoi IT -tukihenkilömme.

 • Toimistomme tietoturvaa pidetään jatkuvasti yllä. Suojaus on kaksiportainen:

  • Fyysinen palomuuri, jonka lävitse sallitaan vain luvallisista IP -osoitteista tietoliikenne.

  • Ohjelmistollinen F-Secure palomuuri ja haittaohjelmien torjuntaohjelmisto.

 • Toimiston ja kotitoimiston sekä toimiston ja kannettavien laptoppien välinen tietoliikenne tapahtuu suojatun VPN -yhteyden kautta.

Tietojen siirto ulkomaille

 • Yrityksemme palvelimia ei ole sijoitettuna ulkomaille.

 • Office365 -portaalin sähköposti- ja SharePoint ja Skype for Business -liikenne ja siihen liittyvät tiedot sijaitsevat Telian palvelimilla, joista osa voi sijaita myös ulkomailla, vrt. kohta ” Yrityksemme ulkoistettuja palveluja”.

Tietojen luovuttaminen ulkopuolelle

 • Emme luovuta tietoja ulkopuolisille palvelutarjoajille tai yrityksille.

 • Tietojen luovutusta tapahtuu vain seuraavissa tapauksissa:

 • Palkanlaskennan ja -maksun yhteydessä

 • Lakisääteisissä vero- ja viranomaisille tapahtuvassa tiedonluovutuksessa

 • Rakennushankkeiden keskeisten osapuolien tapahtuvassa normaalissa tiedonvaihdossa suunnitteluprosessin ja rakentamisen vaatimassa laajuudessa

Yrityksemme ulkoistettuja palveluja, joissa GDPR -mukaista rekisteritietoja käsitellään

 • Palkanlaskenta ja kirjanpitopalvelut, ylläpitäjänä Rantalainen Oy Mikkeli.

 • Työterveydenhoito, ylläpitäjänä Etelä-Savon Työterveys Oy.

 • Office365 -sähköposti, SharePoint- ja Skype for Business -palvelut, ylläpitäjänä Telia Oyj.

 • Toimistomme pilvipohjainen tiedostojen jakamisen kanava, ”Pilvipalvelu OwnCloud”, ylläpitäjänä Neutech -palvelut, Planeetta Internet Oy. Pilvipalvelinta käytetään:

  • Suurikokoisten tiedostojen tai tiedostomäärien siirtoon asiakkaillemme.

  • 7/24 tiedostojen jakeluun osalle asiakkaista suunnittelun ja rakentamisen aikana.

Nämä edellä mainitut ulkoistettujen palvelujen tuottajat vastaavat meille GDPR:n mukaisista henkilötietojen tietoturvaan liittyvistä velvoitteista.

Edellä mainituista yrityksissä ainoastaan Telian palvelimia ja konesaleja sijaitsee osin myös ulkomailla Euroopan alueelle hajautettuna. Muiden

edellä mainittujen palvelujemme tuottajien konesalit sijaitsevat Suomessa.

Tietoturva ja tietoturvapoikkeamat

 • Otamme GDPR:n aiheuttamat velvoitteet tosissamme

 • Luottamuksellinen asiakassuhde on toimintamme keskeisiä ohjenuoria

 • Yrityksemme tietoturvapoikkeamia seurataan kokoaikaisesti. Vakavissa epäily tapauksissa asia annetaan viranomaisten tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Rekisterien ylläpitäjän tiedot ja yhteyshenkilöt:

ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN OY

Y -tunnus; 2203746-1

Porrassalmenkatu 21A, 50100  MIKKELI

www.ark-kirjalainen.fi

Rekisterin ylläpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät:

Heikki Kirjalainen, toimitusjohtaja

GSM 0400 655004 E-mail:  heikki.kirjalainen(a)ark-kirjalainen.fi

Sari Kirjalainen, sihteeri

GSM 050 3363653   E-mail:  sari.kirjalainen(a)ark-kirjalainen.fi

Tietoturvavastaava (IT):

Mika Häkkinen

GSM 040 481 7541 E-mail:  mika.hakkinen(a)marskidata.fi

Yleistiedot

YLEISTÄ

 • Toimisto on perustettu 06.07.1994.

YHTIÖN PERUSTIEDOT

 • Yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöksi 1.7.2008 alkaen.

 • Osakkaat:

  • Heikki Kirjalainen 100 %

 • Toimitusjohtaja: Heikki Kirjalainen

 • Hallituksen jäsenet:

  • Heikki Kirjalainen

  • Sari Kirjalainen (varajäsen)

 • Ly-tunnus: 2203746-1, ALV rek.

 • Kotipaikka Mikkeli

 • Käyntiosoite:

  • Porrassalmenkatu 21A, 50100 MIKKELI

OSTOLASKUT

 • Olemme siirtyneet ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja vastaanottoon. Verkkolaskuoperaattorinamme toimii Maventa Oy.

  • Verkkolaskut:

  •  Verkkolaskosoite            003722037461

  •  Operaattoritunnus          003721291126

  •  Operaattoritunnus, jos käytätte pankkia operaattorina / laskun välittäjänä             DABAFIHH

 • Sähköpostilaskut PDF -tiedostona:

  • invoice-22037461@kollektor.fi

  • Yksi lasku / tiedosto. Samassa sähköpostissa voi kuitenkin lähettää useamman tiedoston.

 • Paperilaskut:

  • Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy

22037461

PL 100

80020 Kollektor Scan

Arkkitehtisuunnittelu

PÄÄTOIMIALAMME

Päätoimialamme on rakennusten arkkitehtisuunnittelu.

Kohteinamme on mm:

 • Julkiset kohteet, mm. koulut, virastot, hoitolaitokset

 • Liikerakentaminen, mm. pankkien toimitilasuunnittelu

 • Teollisuusrakentaminen

 • Asuntotuotanto, mm. rivi- ja kerrostalot

 • Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot

 • Peruskorjauskohteita tai kohteita, joissa vanhaa rakennusta muokataan uuteen käyttötarkoitukseen, on yli puolet kohteistamme.

 • Sisustussuunnittelu (pääasiassa omissa kohteissamme)

Vastaamme suunnittelemissamme kohteissa rakennuslain mukaisista pääsuunnittelijatehtävistä.

Olemme syventyneet hyvinkin erilaisiin kohteisiin, joihin voitte tutustua ”Projektit” -osiossa. 

TOIMINTATAPAMME

 • Asiakaslähtöisyys on tärkein lähtökohta suunnittelussa

 • Mottona on "SUUNNITTELEMME ASIAKKAILLEMME, EMME ITSELLEMME"

 • Luonnosvaiheessa ”kynä” sauhuaa usein kovastikin, kun käydään vaihtoehtoja ja ideoita lävitse. Vaikeissa ja isoissa kohteissa pidämme aika ajoin ideariihiä, joilla pyrimme ratkomaan ja hakemaan parhaat tai sopivimmat vaihtoehdot.

 • Toteutussuunnitelmat laadimme tietokoneavusteisesti.

Suunnittelukokonaisuus

SUUNNITTELUKOKONAISUUS

 • Suunnittelu ei ole pelkkää arkkitehtuuria. Pystyvinkään arkkitehti ei kykene yksin suunnittelemaan nykyaikaista rakennusta kuten aikanaan antiikin Kreikassa. Arkkitehti tarvitsee aina avukseen joukon muita rakennusalan suunnittelijoita ja osaajia, joita hän pääsuunnittelijana ohjaa luomaansa päämäärään.
   

Suunnittelussa asiakkaan ja arkkitehdin lisäksi osapuolina ovat:

 • rakennesuunnittelija - suunnittelee rakennuksen perustukset, runko- ja vesikattorakenteet sekä elementtejä ja muita rakenteellisia osia

 • LVI -suunnittelija - suunnittelee rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä rakennusautomaatiosta osan

 • sähkösuunnittelija - suunnittelee rakennuksen sähköistyksen ja tarvittaessa automaatio- ja atk-verkkoja

 • pohjarakennesuunnittelija - tutkii maaperän olosuhteet, sen rakennettavuuden ja tarvittaessa suunnittelee erityistoimenpiteet rakennuksen perustamisessa ja liikennöitävillä alueilla

 • rakennuttajakonsultti - hoitaa kustannussuunnittelun luonnosvaiheessa, hoitaa urakoitsijavalinnat ja valvoo rakentamista

Suunnittelutiimin koko ja laajuus vaihtelevat kohdekohtaisesti. Suurissa kohteissa vaaditaan usein em. osapuolien lisäksi erityisalojen osaamista kuten sisustus- ja taidesuunnittelua, samoin erityislaitteiden, paloteknistä tai akustista suunnittelua. Pientalokohteissa ei useinkaan aivan kaikkia edellä mainittuja suunnittelijoita ole mukana.

VISUALISOIMINEN

 • Voimme laatia kohteistamme nk. fotorealistisen sovitteen valokuvaan. Tällöin työkalunamme ovat Archicad-ohjelmisto ja Artlantis-renderointiohjelmisto. Valokuvasovitteita laaditaan pääasiassa asuntotuotantokohteista, joiden ennakkomarkkinoinnissa on tarve luoda mielikuvia myytävästä kohteesta. Myös animaatioiden (elokuvien) tekeminen on mahdollista Archicad - ja Artlantis -ohjelmistoilla, jos malli on rakennettu riittävään tasoon. Visualisoinnin tarpeesta sovitaan aina tapauskohtaisesti toimeksiannon yhteydessä.

 • Muutamiin tekemistämme visualisoinneista voitte tutustua klikkaamalla kuvaketta "VISUALISOINTI".

Työvälineemme

TYÖVÄLINEEMME

Suunnittelussa käyttämämme ATK-ohjelmistot:

 • Archicad 23 3D -suunnitteluohjelmisto

 • BIMx -virtuaalimallisovellus, jolla voidaan laatia elokuvamainen esitys ja liikkua mallissa, kuten Playstationissa

 • Artlantis Render 6,5 -kuvarenderointiohjelmisto (Archicad -mallista tehtävät valokuvamaiset kuvat)

 • Artlantis Studio 6,5 -kuvarenderointi- ja animointiohjelmisto, (Archicad-mallista tehtävät valokuvamaiset kuvat ja animaatiot)

 • MicroSoft Office 2013(16) -paketit (Word, Excel)

 • RT-kortiston www -pohjainen verkkolisenssi sähköisessä muodossa

 • Virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto F-Secure Anti-virus Client Security Server -pohjainen järjestelmä

 • Alisa 4.0 -projektin ja ajanhallintaohjelmisto, jossa rinnalla laskutusohjelmisto verkkolaskutusmahdollisuudella

Muu laitekanta:

 • Palvelin Windows Server 2012 -käyttöjärjestelmällä, rinnalla toinen Windows Server 2008 -palvelin, jossa on kloonattuna sama tietokanta ja client -tiedot.

 • Archicad -tiimityöpalvelin

 • 8 tehotyöasemaa toimiston kiinteässä verkossa

 • 4 kannettava salkkumikroa, joissa mobiili VPN –yhteys

 • 3 dataprojektoria (1 neuvottelutilassa, 2 salkkumikron kanssa käytettäviä)

Rekrytointi

REKRYTOINTI

Oletko sinä etsimämme

ARKKITEHTI, RAKENNUSARKKITEHTI, ARKKITEHTIYLIOPPILAS TAI RAKENNUSINSINÖÖRI?

Jos sinulla on jonkin verran suunnittelukokemusta ja työkaluna olet käyttänyt Archicad-ohjelmistoa, olemme kiinnostuneita sinusta.

Olemme viiden hengen (+ kuudentena osa-aikainen sihteeri) keskisuuri mikkeliläinen arkkitehtitoimisto. Työsarkamme on hyvin laaja. Toimeksiantomme ovat monipuolisia omakotitaloista julkisen ja yksityisen sektorin suuriin hankkeisiin.

Tällä hetkellä työstämme mm.

 • Liikekiinteistöjen peruskorjauksia ja muutoksia

 • Mikkelin kaupungin koulu- ja päiväkotikohteita

 • Etelä-Savon Kampuskiinteistöjen useita hankkeita

 • Asuinkerrostalo- ja rivitalohankkeita Mikkelin keskustassa, Joensuussa sekä Kuopiossa.

 • Lisäksi vireillä on lukuisia pienempiä hankkeita.

 • Lisätietoja töistämme saat näiltä www -sivustoilta kohdasta ”Projektit”.

TYÖNKUVASI:

 • Julkisten rakennusten sekä asuntokohteiden arkkitehtisuunnittelu

 • Osallistut hankkeiden kaikkiin vaiheisiin hankkeen käynnistämisvaiheesta luonnosten kautta detaljisuunnitteluun, koko repertuaarin laajuudelta.

 • Jos olet nuori suunnittelija tai vasta valmistunut, osaamisen ja taitojen mukaan toimenkuvasi muuttuu aina vaativampiin suunnittelutehtäviin.

 • Toimistomme toimeksiannot vaihtelevat melkoisesti ja pääset osallistumaan hyvin erilaisiin hankkeisiin. Eikä ole pelkoa, että joudut monistamaan samaa asuntopohjaa peilikuvina riviin tai päällekkäin hankkeesta toisiin. Monistaminen ei kuulu toimintatapoihimme.

 • Archicad -ohjelmiston käytön osaamista

 • suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista osaamista

YHTEYDENOTOT

Ota yhteyttä meihin sähköpostilla: 

heikki.kirjalainen@ark-kirjalainen.fi tai sari.kirjalainen@ark-kirjalainen.fi

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sekä CV:si meille.

Voit jättää hakemuksesi myös postitse:

ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN OY

Porrassalmenkatu 21 A

50100   MIKKELI

Lisätietoja:

Työsuhteeseen liittyvissä asioissa voit kysyä lisää Heikki Kirjalaiselta p. 015 - 161889, gsm 0400 - 655004.

Voit myös vapaasti soittaa tai lähestyä toimistomme henkilökuntaa kysyäksesi toimistostamme sekä tavastamme toimia.